Och d’Maus Kätti wosst schonn, wéi ee sech ka gesond an natierlech hëllefe loossen ...

 

„An ass et mer net an der Rei,

Sinn ech ze vill puppsat,

Ginn ech am Sondëssegezei

No Munn’ref an de Bad.“

 

          (August Liesch - 1936)